1

Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

6. maj 2022 [Fjernvarmegruppen]

Spørgsmål fra Grf. Kollekolleparkens Fjernvarmegruppe

Så er der nyt fra Vestforbrændingen. Fjernvarmegruppen har tidligere fremsendt en række spørgsmål omkring praktiske forhold ved en konvertering fra gas til fjernvarme til Vestforbrændingen. Selvom alle spørgsmål ikke er blevet besvaret endnu, vælger vi at rundsende dokumentet (link), således de af jer, som deltager i kommunes infomøde d. 9. maj, er lidt bedre klædt på. 

Det betyder ligeledes, at dokumentet fremsendes uredigeret, hvorfor der tages forbehold for “dårlige” formuleringer mm. 

God læsning og weekend.

4. maj 2022

Forår og fjernvarme

Kollekolleparken tager sig rigtig godt ud i denne tid, hvor træer, hække og buske springer ud - også de mange nyplantninger på fællesarealerne. Nedenfor kan I finde forårs-update fra bestyrelsen.

Info vedr. fjernvarme i Værløse
Kommunen afholder mandag den 9. maj kl 19.00 et informationsmøde i Søndersøhallen vedr. planerne for udbredelse af fjernvarme i vores område. Foreningens fjernvarmegruppe oplever en stigende efterspørgsel efter konkret information - helt forståeligt. Gruppen følger udviklingen men oplever forlængede svartider pga. travlhed hos både Kommunen og Vestforbrænding. Fjernvarmegruppen opfordrer til at deltage i informationsmøde. Tilmeldelse via link nedenfor.

Hjertestarter på plads (F24)
Ved generalforsamlingen i efteråret besluttede vi at investere i en hjertestarter til foreningens område - og at denne skulle indgå i det netværk af hjertestartere, der allerede fandtes i vores nærområde. Foreningens hjertestarter gruppe har sammen med F24 fået en ny hjertestarter sat op på gavlen ved F24 tanken ud mod Skolekrogen. Vi har også fået en god serviceordning på plads med leverandøren. Tak til Julie, Pernille og Birte for jeres engagement. Vi håber selvsagt, at der aldrig bliver brug for den - statistikkerne fortæller desværre noget andet. Bestyrelsen opfordrer til at orientere sig omkring hjerteløber-app. Se link nedenfor:
https://hjertestarter.dk/hjerteloeber

Fællesarealer
I løbet af de sidste 3-4 år har vi nyplantet over 35 buske og træer på fællesarealerne - mange er disse er stadig nye og kræver vanding og pleje hvert år. For at sikre de bedste betingelser har vi igen kørt flis ud omkring træer og buske - tak til de der gav en hånd med i sidste weekend. Vi har i bestyrelsen valgt at omprioritere to projekter - vi vil allerede i løbet af de næste måneder færdiggøre renoveringen af GK stien mod Hareskoven. Fokus vil være at få lavet den sidste del af stien/fliserne, således at vi ikke igen skal opleve store samlinger af vand og mudder, som tilfældet var denne vinter. 

Det betyder, at vi udskyder etablering af enggræs/vilde blomster på det store fællesareal. Vores kontakter til forskellige leverandører medgiver samstemmende, at etablering i et næringsrigt område som vores, kræver en del mere end blot fræsning og såning. Erfaringer fra "OK Nygaard" og "Den Unge Gartner" peger i samme retning, hvor der skal graves muld af, iblandes sand og derefter såning. Selvsagt en helt anden økonomisk størrelse. Omvendt viser erfaringerne, at der ad åre opnås den største biodiversitet ved at henligge områderne som nu og klippe græsset ned til efteråret. Vi går i tænkeboks igen og håber at have et forslag klar til vores generalforsamling i oktober.

Renoveringer/tilbygninger
Der er gang i mange bygge- og haveprojekter i vores område. Fra bestyrelsens side er det positivt med så meget engagement og handlekraft. Det fastholder, at vi er et attraktivt område at tilflytte. Hvis I har lyst, er hermed en opfordring til at dele eller efterspørge erfaringer via foreningens FB side. Vores huse ligner hinanden, og gode erfaringer gør bare projekterne endnu mere attraktive. Tak til de mange af jer, der orienterer bestyrelsen på forhånd - bliv endelig ved med det - vi finder på gode løsninger hver gang, når der skal være plads til containere eller mandskabsvogne.

17. marts 2022 [Fjernvarmegruppen]

Lyd fra fjernvarmegruppen

Som beskrevet i mailen fra bestyrelsen d. 24. januar er der blevet etableret en Fjernvarmegruppe – og vi ønsker hermed at give en update og forsikre jer om, at vi er i gang.

Baggrunden for gruppen er den nyligt vedtagne varmeplan for Furesø kommune (Varmeplan 2022 | Furesø Kommune (furesoe.dk)), hvori Kollekolleparken indgår som område, der forventes tilbudt fjernvarme senest i 2025.

Gruppen er i princippet hverken for eller imod fjernvarme; den søger info og afklaringer omkring projektet, men gruppens arbejde er unægteligt blevet mere relevant den seneste måneds tid, da de fleste i grundejerforeningen varmer med naturgas. Da gruppens arbejde tager udgangspunkt i den kommunalt vedtagne plan, undersøger vi ikke andre opvarmningsformer.

Gruppen arbejder med nedenstående emner:

- Hvilken tidsramme arbejdes der med for etablering; og kan vi influere den på et overordnet niveau
- Hvor lang tid vil en etablering tage i den enkelte parcel
- Hvilke økonomiske implikationer har en konvertering (etablering, drift)
- Hvilke praktiske implikationer har en konvertering for grundejerforeningens arealer, parcelhusejernes grund og indbo

Gruppen har kontakt med både kommunen og Vestforbrændingen. Vestforbrændingen får i øjeblikket rigtig mange henvendelser ang. fjernvarme, men vi presser naturligvis på for at få info og svar på vores spørgsmål.

Vi vil løbende holde jer orienteret, men hvis I har specifikke spørgsmål, som ikke er afdækket af ovenstående områder, må I sige til. Spørgsmål kan sendes til FJG@kollekolleparken.dk. Det kan også være, at vi kommer til at stille jer spørgsmål såsom, hvor mange kunne være interesseret i fjernvarme, hvis vi får behov for at videregive dette.

Gruppen er repræsenteret af Skolekrogen, Tornekrogen og Gartnerkrogen – så hvis nogle fra Lille Værløsevej og/eller Brådervej vil være med, skal I være velkomne.

2. februar 2022

Fastelavn søndag d. 27/2

Fastelavn 2022

24. januar 2022

Nyt fra grundejerforeningen

Selvom der synes at være lang vej til foråret endnu, kan vi dele et par nyheder med jer alle.

Vi har nu fået etableret vores egen "fjernvarme-gruppe", som starter arbejdet med første møde 5. februar. I gruppen er der masser af teknisk erfaring, gå på mod og lyst til at blive klogere på dette projekt. Vi har også fået en kontaktperson hos kommunen, der koordinerer kommunens indsats. Gruppen vil starte sit arbejde snarest og vil løbende finde anledninger til at informere os alle. Tak til de, der har lyst til at gøre os alle sammen klogere.

Kommunen har på foreningens opfordring moderniseret beplantningen og befæstningen ved afspærringen midt på Skolekrogen. Vi håber, I kan lide det nye udtryk og ser frem til, hvordan det store nye Ambra-træ vil folde sig ud. I kan se et billede nederst. 

Vi gentager traditionen tro fastelavn arrangementet på den store legeplads - det bliver Søndag den 27/2 kl. 14. Hold øje med foreningens Facebook og/eller mail - der vil komme flere detaljer snart.

Slutteligt har kommunen godkendt vores vedtægtsændringer - I kan finde de opdaterede vedtægter på foreningens hjemmeside: Vedtægter for Grf. Kollekolleparken


21. december 2021

Julehilsen fra bestyrelsen

I og jeres familie ønskes en rigtig god jul og et godt nytår! I bestyrelsen synes vi, 2021 har været et godt år, og vi glæder os til 2022. Neden for et par temaer, vi gerne vil henlede jeres opmærksomhed på.

Fjernvarme bliver et tema i vores område i 2022-24. Som aftalt ved generalforsamlingen, vil vi gerne i foreningen nedsætte en lille gruppe af medlemmer, der kan sætte sig ind i forholdene omkring tilbud og praktik omkring opkobling til fjernvarme. Konkret har kommunen allerede godkendt to projekter i Farum, så allerede nu er der noget at undersøge. Vi vil gerne have fat i 5-6 medlemmer, der objektivt vil undersøge og derefter informere foreningen omkring det konkrete tilbud, når det engang bliver vores tur. Har du/I lyst til at være med i gruppen, kan I blot respondere på denne mail. Arbejdet kræver ingen særlige kompetencer ud over selvfølgelig at have lyst og interesse for fjernvarme samt indgå i en gruppe, der kan øge vores alles forståelse for fordele/ulemper ved fjernvarme. Fra bestyrelsen vil Morten deltage og koordinere arbejdet.

Vi er midt i den mørkeste tid på året - vi håber, I alle vil vise et ekstra hensyn til naboer og forbipasserende ved at klippe grene og buske tilbage, så gadebelysningen kan komme til sin ret. Samme hensyn gælder også for snerydningen - tag turen med skovl og salt/grus så snart det er muligt og kig ind til naboen, hvis der mod forventning ikke er ryddet. 

Slutteligt vil vi også bede jer alle udvise et hensyn til naboer og genboer, når vi taler parkering af biler - dette gælder alle steder i vores område, men især på de små stikveje med meget lidt plads opstår der let situationer. Har I to eller flere biler, så er rettesnoren, at der enten skal være plads på egen matrikel - eller også benyttes udelukkende de markerede P-pladser på hhv. Tornekrogen, Skolekrogen og Gartnerkrogen. Vi oplever en stigende tendens til, at korttidsparkeringer på stikvejene kan få en hyppighed, der ender med at være til gene for naboer/genboer. Vi videregiver hermed en opfordring til at udvise en fællesskabsforståelse og sikre, at egne og gæsters biler parkeres hensynsfuldt.

Tak til alle jer, der gav en hånd med i 2021! 

29. november 2021

Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Den 25. november 2021 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af denne kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger. Følg link.

2. november 2021

Generalforsamling afholdt / Indkaldelse til ekstraordinær GF

Den 27. oktober 2021 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger. Følg link.

Endvidere indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling d. 25. november 2021, følg link.

23. oktober 2021

Info vedr. generalforsamlingen 27. okt kl. 20

Kommunen har sendt "Varmeplan 2021" i høring - I kan finde materialet via nedenstående link.

Forslag til varmeplan 2021 | Furesø Kommune (furesoe.dk)

Da vi finder emnet relevant for os alle i foreningen, vil vi på vores generalforsamling i næste uge gerne debattere emnet med jer. Sigtet er primært en intern drøftelse, afdækning af holdninger og evt. usikkerhedspunkter, som vi efterfølgende kan formidle til kommunen. Emnet er ikke til beslutning på generalforsamlingen men tjener udelukkende som et pejlemærke for bestyrelsen.

12. oktober 2021

Grus på sti - GK mod Hareskoven

Stien fra GK mod Hareskoven er blevet udvidet, og det nye græs er ved at få fat. Vi er rigtigt glade for resultatet og håber, I har haft mulighed for at kigge forbi stien og opleve Hareskoven med alle dens farver.

Søndag den 31. oktober kl. 14.30 kører vi grus på stien - det vil vi gerne have hjælp til. Har du lyst til at hjælpe, så er det bare at møde op med trillebør, skovl og haverive. Vi regner med, at arbejdet tager 1-1½ time.

Vi sørger for stamper, drikkevarer og tørvejr.

Har du/I mulighed for at hjælpe, hører vi gerne fra jer - svar bare tilbage på denne mail.

10. oktober

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen 27. oktober 2021 et netop blevet fordelt til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen følger regnskab, dagsorden samt de vedtægtsændringer, som bestyrelsen vil foreslå på generalforsamlingen. Endvidere er der kommet et forslag om indkøb af en hjertestarter. Dokumenterne findes under Rundskrivelser i 2021

14. september 2021

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling planlægges holdt onsdag d. 27. oktober 2021. Indbydelse og dagsorden følger senere.

29. august 2021

Fællesarealerne - Det sker i efteråret

Selv om vi håber på flere varme og solrige dage endnu, så ligner det, at efteråret kommer - i hvert fald iflg. kalenderen. På fællesarealerne vil der i løbet af efteråret være en del aktiviteter. Fordi vi oplever, at mange af jer er interesserede og nysgerrige, har vi nedenfor beskrevet planerne. Det er rigtig positivt for bestyrelsen at opleve interessen for arealerne, og jeres kommentarer og meninger er altid velkomne.
Vi starter på Gartnerkrogen, hvor stien til Hareskoven udvides, så det bliver lettere at passere hinanden med barnevogn, cykler osv. Vi har lavet en god aftale med naboforeningen og har fået lov til at sprede overskudsjord på det nærliggende område. Vi genetablerer græs efterfølgende. Arbejdet vil blive udført midt september. På lidt længere sigt vil vi plante 2-3 egetræer langs stien.

På det store fællesareal klippes det høje græs ned sidst sep. / start okt. - græsset vil efterfølgende blive fjernet. Dette for at udpine jorden lidt, således den er klar til etablering af enggræs og vilde blomster forår 2022. Enggræs kræver ikke andet vedligehold end en nedklipning i efteråret - blomsterflora skal genetableres hvert 3-4 år alt efter jordforholdene. Det må vi erfare os til. Desværre er vi nødt til at fælde et af de store flotte birketræer - dette har fået en skade for år tilbage, og fagfolk har vurderet, at det skal fældes, da der er risiko for, at det kan vælte. På sigt planter vi et par frugttræer i det område. De nye japanske kirsebærtræer har fået en rigtig god start, og sommer 2022 bliver de klippet en smule - dette skal ske de første år for at sikre, at de alle får nogenlunde samme form og udtryk. 

Yderligere vil vi beskære nøddetræet ved den lille legeplads - træet har det rigtig godt, så vi beskærer kun det nødvendige. På stierne langs Kollekollevej er der et par større sten - de, der ikke har en åbenlys funktion, vil blive flyttet til det store fællesareal, hvor vi bruger store sten til at definere området med enggræs/vilde blomster.

7. august 2021

Grillaften lørdag d. 4/9

Vi bringer her invitationen til vores grillaften, som vi også tidligere har lagt på Facebook:

Igen i år inviterer vi til sommerfest i grundejerforeningen!
Lørdag den 4. september fra kl 16 mødes vi på det store grønne areal. (Den store legeplads)
Fra kl ca. 17 er grillen klar.
Der vil være velkomstdrink og en fadøl, men ellers bedes I selv medbringe mad (vi tænder grillen) og drikkevarer til store og små🌸
Af hensyn til planlægning bedes I melde jer til her eller på mailen info@kollekolleparken.dk senest 15/8.
Vi glæder os til at byde Jer velkommen!

Sommerhilsen fra aktivitetsudvalget

Tidligere nyheder


 

Opdateret 7. maj 2022