Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

18. juni 2018

Grillaften lør. d. 11/8

Grillaften 2018

6. juni 2018

Gør det svært for tyven

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud.
Hver især. Sammen. Og for hinanden.

Der har været færre indbrud i Værløse i år end de senere år. Men der er stadig ubehageligt mange. Flere arbejder på at dæmme op for problemet: Politiet, Kommunen, Det kriminalpræventive Råd og vi i Grundejerforeningen.

Derfor har bestyrelsen igen i år taget initiativ til en tryghedsvandring i grundejerforeningens område for at highlighte nogle af de udfordringer, vi står overfor i forhold til at imødegå det vedvarende høje antal indbrud og indbrudsforsøg.

Den seneste tryghedsvandring blev gennemført 17. maj, og igen i år var det Emil Hermund, Udviklingskonsulent ved Furesø kommune, som gav input til do’s and don’ts. Der var deltagelse af ca. 10 grundejere, som var meget spørgende og videns-delene med egne  erfaringer og tiltag.

Nedenstående er hovedpunkterne fra tryghedsvandringen:
 • Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker! Selvom I har oparbejdet et godt nabohjælp-system med de nærmeste naboer, anbefales det stadig, at man som grundejer tilslutter sig Nabohjælp.dk. Det har blandt andet de fordele at ens netværk bliver større, og man får del i mange af de gode forslag og tiltag, som bliver pointeret via Nabohjælp.dk
 • Tal med naboerne om, hvad I ønsker af hinanden. Ikke mindst ved fravær (rejser, ferie m.v.)
 • Fysisk sikring (jf. hjemmesidens kilder til information)
 • DNA-mærkning af værdifulde og let omsættelige genstande. DNA-mærkningssæt kan hentes ved Gentofte Politi, der har ansvar for vores område. DNA-mærkningen vil være unik for jeres husstand.
 • Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området.
 • Tilbyd ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud.
 • Ind-/udsyn til ejendommen. Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og huse. Deklarationen siger, at hækkene ikke må være højere end 180 cm, men anbefalingen set ud fra et forbyggende perspektiv er at klip hækkene ned til en højde på 160 cm, så man naturligt kan se over dem , når man går forbi huset.
 • Tidsindstillelige tænd/sluk ure. De skal indstilles, så de følger den rytme, som I normalt har, når I er hjemme.
Ud over ovenstående, som er møntet på den enkelte grundejer, blev der i forbindelse med vores fælles områder anbefalet at opsætte flere bomme på vores stier  for at nedsætte muligheden for hurtig til-/afgang med køretøjer.

Konsulenten vil udarbejde en rapport om observationer ved tryghedsvandringen. Den bliver sendt til deltagerne og vil blive lagt på hjemmesiden sammen med rapporterne fra de tilsvarende rundture sidste år.

Nabohjælp
Problemet med indbrud kalder på en fælles indsats og indbyrdes hjælp. Tal med jeres naboer om problemet og hvad I kan gøre. Hver især. Sammen. Og for hinanden.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig Nabohjælp. Som tidligere nævnt giver systemet med jævne mellemrum gode tips om, hvordan man kan bekæmpe indbrud. Desuden kan man vælge at lægge sine ferieplaner ind i systemet), hvilket giver de valgte nabohjælpere oplysning om, at der grund til at holde ekstra øje med jeres hus. Denne facilitet er frivillig. Vi opfordrer alle til at registrere sig i systemet. Flere end hver tredje husstand i vores område har allerede gjort det. Link til systemet: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/
 
Grundejerforeningens hjemmeside indeholder en række links til masser af nyttig information: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Desuden vil vi bede medlemmer, som har indbrud eller indbrudsforsøg, om at melde det til Politiet. Det er hensigtsmæssigt ikke blot i relation til forsikring og opklaring, men også for at synliggøre problemets omfang. Desuden er det en god ide at orientere hinanden via Grundejerforeningens Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både hos jer selv og hos jeres naboer.

18. maj 2018

Venlig reminder - Forbedring af endnu en sti

Vi minder om, at vi, onsdag d. 23. maj kl. 19.00, skal i gang med fornyelsen af næste sti i vores område - se nedenstående. Vi mangler stadigvæk et par hænder, så vi håber at få et par tilmeldinger mere.

12. maj 2018

Med indbrudstyvens øjne ...

Som tidligere meddelt holder vi den næste tryghedsvandring på torsdag, 17. maj, jf. indbydelsen nedenfor. Som følge af afbud er der tre ledige pladser til arrangementet, så hvis du har fået mulighed for og har lyst til at deltage, så send venligst en mail herom snarest til kasserer@kollekolleparken.dk med oplysning om dit navn, din adresse og dit mobil-nummer.
 
Med denne mail vil vi også gerne orientere andre medlemmer om, hvorfor omkring 12 mennesker går rundt i kvarteret på torsdag og kigger ind mod husene.

30. april 2018

Forbedring af endnu en sti

Tiden er kommet til at gå videre med fornyelsen af vores stier. Næste opgave er den sti, som forbinder Skolekrogen med Nørreskoven (ved tyrestenen). Vi tager fat:

Onsdag, 23. maj, kl. 19.00.

Vi mødes ved "Tyrestenen" ved Skolekrogen 54. Lige som de andre gange sørger Grundejerforeningen for at skaffe grus, stamper og drikkevarer. Det eneste, vi mangler, er tilsagn fra medlemmer, som vil hjælpe til i halvanden times tid.

Det vil være fint, hvis vi er 10-12 mand M/K – så sker der noget. Ud over den faste trop vil det være naturligt, at medlemmer, der benytter stien, giver en hånd med. Medbring trillebør, skovl og gerne en rive.

Har du tid og lyst til at være med, så sæt aftalen ind i kalenderen og skriv nu til Mads Emil, formand@kollekolleparken.dk. Du kan også tilmelde dig ved blot at svare på denne mail.

10. april 2018

Med indbrudstyvens øjne ...

Sidste år arrangerede vi to tryghedsvandringer i samarbejde med Kommunen. Der var god tilslutning og god tilfredshed blandt deltagerne. Nu arrangerer vi en ny rundvandring
Torsdag, 17. maj 2018, kl. 17:00 - 18:00

Mødested ved legepladsen på det store fællesareal midt i bebyggelsen (indgang fra flere sider, blandt andet mellem Skolekrogen 93 og 95).

Furesø Kommune og Nordsjællands Politi har taget forskellige initiativer, der skal nedbringe antallet af indbrud og indbrudsforsøg i vores område. Kommunen tilbyder i den forbindelse de såkaldte ”tryghedsvandringer”, hvor borgere i et område kan få indblik i, hvordan de lokale forhold ser ud – set med en indbrudstyvs øjne. Mere konkret foregår det ved, at en gruppe på op til 10 borgere går rundt i et område med en rådgiver, der ved, hvad der skal kigges efter. Rundturen tager en time. Rådgiveren udpeger relevante gode og mindre gode ting, han kommenterer disse, og han tager fotos, som illustrerer pointerne. Grundejerforeningen får rapport og fotos fra rundvandringen og vil formidle materialet til medlemmerne.

Hvis du vil med på den næste rundvandring, bedes du sende en mail til Henning Rostung, e-mail kasserer@kollekolleparken.dk. I mailen bedes du oplyse

• Navn
• Adresse
• Mobil-nummer

Det er ikke muligt blot at møde op, hvis det passer i dit program den pågældende dag. Antallet af deltagere i rundvandringen er begrænset af hensyn til effektivitet og formidlingen undervejs. Tilmeldingerne registreres i rækkefølge for modtagelsen, og deltagelse er baseret på princippet ”først til mølle”. Din tilmelding bliver bekræftet fra Grundejerforeningen via e-mail. Ved større tilslutning registreres de interesserede på en venteliste til næste gang. Hvis afbud bliver aktuelt for dig, bedes det straks meddelt via e-mail, så et andet medlem kan benytte pladsen.

Vi håber, at der igen er interesse blandt medlemmerne for dette konkrete initiativ til forebyggelse af indbrud.

Hvis du vil sætte dig ind i problemstillingen om indbrud og muligheder for sikring mod disse, har Grundejerforeningens hjemmeside en række nyttige links: http://www.kollekolleparken.dk/links.html, afsnittet Sikring. Her kan du også finde konsulentens notater fra de to tryghedsvandringer i foråret sidste år.

14. marts 2018

Fællesarealerne bliver pænere

Bestyrelsen vil hermed orientere medlemmerne om, hvad der er gjort og vil blive gjort på fællesarealerne rundt omkring i bebyggelsen. Forskellige initiativer er gennemført i løbet af vinteren eller vil blive gennemført i foråret – alt i tråd med drøftelsen på generalforsamlingerne i efteråret.

Flere steder er buske og træer blevet beskåret – typisk vinterarbejde. Der er også fjernet nogle gamle og grimme buske, som ingen har glæde af, og som ikke har en rolle i tankerne om arealernes fremtid. Desværre viste det sig, at der var råd i flere af paradisæbletræerne langs stien mellem skoleegen og det centrale fællesareal, så de blev fjernet.

Næste delprojekt er rydningen af det gamle, grimme krat i den sydlige ende af det ene af de to små fællesarealer mellem Tornekrogen og Kollekollevej – det længst mod vest. Et tilbud fra en anlægsgartner er modtaget og accepteret, og arbejdet udføres i april-maj. Til efteråret er det tanken at plante forskellige buske/træer på arealet. Når der er et udspil fra bestyrelsen, vil det blive forevist for de nærmest omkringboende for at høre deres eventuelle bemærkninger.Det andet af de to små fællesarealer – det længst mod øst med den lille legeplads og et niveau-skift – er det næste i rækken og planlægges ryddet til efteråret (rydningen er endnu ikke planlagt i detaljer, men terrænets niveauforskelle og nøddetræet består).

På det store centrale fællesareal vil klargøringen begynde til næste vinter (2018-19), herunder enkelte træer, som enten er svage eller som står uhensigtsmæssigt i forhold til tankerne om forskønnelse af arealet. Dette er ikke planlagt endnu.

I nær fremtid vil to sæt ødelagte og delvis rådne sæt af bord og bænke blive fjernet fra Tyrestensareal og et af de to små fællesarealer. Arbejdet udføres af medlemmer af bestyrelsen. Bord med bænke på det store fællesareal (desværre også i dårlig stand) fjernes i forbindelse med kommende fornyelse af dette areal.

4. marts 2018

Nabohjælp anbefales

Ultimo februar rundede vi 90 medlemmer, der er tilknyttet Nabohjælp. Det er over en tredjedel af Grundejerforeningens 245 medlemmer. 
Også på landsplan stiger antallet af brugere støt. Det har passeret 262.000. Furesø – og vores område – har i særligt høj grad taget systemet til sig. Nok desværre af den kedelige grund, at der fortsat jævnligt meldes om indbrud og indbrudsforsøg.
 
På den baggrund er det naturligt, at vi søger at modvirke indbrud gennem hjælpsomhed indbyrdes. Det er en lille indsats med en – siger erfaringerne – stor virkning.
 
Politiet, forsikringsselskaberne og Det Kriminalpræventive Råd opfordrer derfor til at benytte Nabohjælp. Det gør Grundejerforeningens bestyrelse også. Man bestemmer selv, i hvilket omfang man vil benytte systemet. På Grundejerforeningens hjemmeside er der et link til Nabohjælp.
 
Systemet er ganske nemt at tilslutte sig og at benytte. Vi er dog opmærksomme på, at enkelte medlemmer har haft lidt knas med at benytte det personlige password eller lignende. Hvis du er en af disse, kan du ringe til de flinke mennesker hos Det Kriminalpræventive Råd, der står for systemet. Eller kontakte kasserer@kollekolleparken.dk – så forsøger vi at hjælpe.

30. januar 2018

Info fra Støjgruppen

Den lokale støjgruppe har i denne tid en aktiv og positiv dialog med Kommunen om bekæmpelse af støj. Dialogen er konstruktiv, og med tanke på de mange politiske tilkendegivelser ift støjproblmerne ved kommunevalget er der grund til forsigtig optimisme.

Støjgruppen gennemgik sine aktiviteter, initiativer og foreløbige resultater ved et medlemsmøde d. 28. november 2017, hvor alle medlemmer langs Kollekollevej var indbudt.

Gruppen arbejder på to projekter: Støjvægge ved Kollekollevejen og støjreduktion fra motorvejen.

Vedrørende Kollekollevej taler vi med Kommunen om støjvægge på begge sider. Højde 2,4 meter og placeret i skel. Materiale og udseende nogenlunde som de vægge, der kan ses ved Birkedalshusene længere inde ad Kollekollevej. Kommunens teknikere er ved at forberede et udbudsmateriale, der kan sendes ud, når budgettet en dag giver grønt lys. I støjgruppen er vi konstruktive samarbejdspartnere og prøver blandt andet at tage initiativer og komme med ideer, der kan reducere omkostningerne ved en eventuel etablering og dermed rykke en positiv beslutning videre.

Vedrørende motorvejen har støjgruppen indsendt et høringssvar i forbindelse med den planlagte udvidelse til tre spor i hver retning. Vi har fået svar, og det var som forventet, at der ikke kan afsættes midler ud over der, hvor motorvejen udvides. Nuvel – vi fortsætter. Vi er blandt andet ved at klargøre en henvendelse til borgmesteren og flere politikere, der gerne ville nedsætte en borgergruppe til at være med til at skubbe på sagen i hele kommunen. Det var et konkret valgløfte, og nu hjælper vi det lidt igang.

Arbejdet i støjgruppen er langsigtet. Det kræver en god portion optimisme og tro på, at tingene kan lade sig gøre. Vi bliver heldigvis flere og flere, der ønsker at reducere støjproblemerne, men enhver, der har lyst til at hjælpe til, er meget velkommen (svar blot på denne mail).

18. januar 2018

Fastelavn søndag d. 11.02.2018

Vi inviterer hermed til fastelavnsfest søndag d. 11.02.2018 kl. 14:

26. december 2017

TV2 om Nabohjælp

Tophistorien på TV2 Lorry Juledag handlede om indbrud, sikring og Nabohjælp. Furesø og Kollekolleparken blev omtalt som eksempel på, at borgerne forsøger at bekæmpe indbrud, og blandt andet blev medlemmernes stigende tilslutning til Nabohjælp nævnt. Udsendelsen indeholdt billeder fra vores område og interview med Grundejerforeningens repræsentant i Kommunens borgerfølgegruppe om indbrudssikring.
 
Du kan finde TV2 Lorry's artikel og uddrag af indslaget her: https://www.tv2lorry.dk/artikel/nabohjaelp-saetter-indbrudstyven-skak. Og du kan finde hele indslaget på TV2 Lorry's hjemmeside under Nyheder og TV: https://www.tv2lorry.dk/tv.

22. december 2017

Glædelig jul og Godt Nytår!

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer og beboere en glædelig jul og et godt nyt år.

21. december 2017

Skal vi hilse på hinanden i det nye år?

Vil du være med til at holde tyveknægtene væk? Vi ved, at indbrudstyve hader at blive set. At blive lagt mærke til. At blive tiltalt.

Derfor er – også af den grund – et godt virkemiddel at hilse på dem, vi ser, når vi færdes i området. Til fods. På cykel. Og i bil. Det er i øvrigt hyggeligt lige at hilse på hinanden. Og det er vi måske ikke vænnet til i et område som vores. Andre steder er det ikke bare naturligt, men det normale, at man hilser på hinanden, når man mødes.

Og ser vi en ukendt varebil holde ved en ejendom, er det god stil at se efter, hvem der er på besøg. Har naboerne fortalt, at de skulle have en tømrer på besøg? Mange indbrudsforsøg er blevet stoppet ved at tyvene er blevet tiltalt og har haft svært ved at sige noget fornuftigt om, hvorfor de var til stede netop der. Er det upassende nysgerrighed? Nej, det er god nabohjælp.

Det værste, der kan ske, er jo, at man bliver opfattet som venlig. Men tyve kan ikke lide det. De tager benene på nakken. Og vores område bliver mindre interessant at besøge for de ”gæster”, vi ikke har lyst til at få besøg af.

Derfor denne opfordring fra Grundejerforeningens bestyrelse. Lad os gøre det. Lad os hilse på hinanden, når vi mødes.

20. december 2017

Nytårsforsæt?

Bestyrelsen for Grundejerforeningen foreslår, at medlemmerne undersøger, hvordan man kan sikre sig mod indbrud. Der er masser af god information og inspiration på forskellige hjemmesider. Og på Grundejerforeningens egen hjemmeside – www.kollekolleparken.dk – er der links til en stribe nyttige kilder:

Sikring

Politi - Her henvender du dig

Hjælp politiet - SMS tjeneste vedrørende indbrud

Det Kriminalpræventive råd - Råd til sikring af hjemmets værdier

Indbrudssikring - Stop indbrud

Tyverisikring - Tyverisikring af skydedør

Nabohjælp - Hvordan hjælper vi hinanden og holder tyvene væk?

Politiets statistik - Oversigt over kriminalitet i forskellige områder

Furesø Kommune - Fælles indsats mod indbrud

Tryghedsvandring 1 med konsulent 26. april 2017

Tryghedsvandring 2 med konsulent 17. maj 2017

Måske er her en ide til et nytårsforsæt – noget der fortjener lidt opmærksomhed i det nye år? For jeres egen skyld.

19. december 2017

Paraplyen på dørtrinet

De fleste vil gerne være en god nabo. En god nabo holder øje med naboens hus, når denne ikke er hjemme. Men hvordan gør man i praksis?
Vi kender vist alle de små simple råd:
 • Læg affald i naboens affaldscontainer eller -pose.
 • Tøm postkassen eller skub posten helt ind.
 • Gå en rundtur ved og omkring huset en gang imellem.
 • Sæt fodspor i sneen (hvis det er sådan en vinter …) ind til og rundt om huset.
 • Parker bilen i naboens indkørsel. Der er jo liv i dit eget hus, når du er hjemme, men helt stille hos naboen.
 • Hvis du har nøgle til naboens hus, så tænd og sluk lys i forskellige værelser med uregelmæssige mellemrum.
Aftal med naboen, hvad I gerne ser, at hun/han gør.
 
Historien om paraplyen på dørtrinet – hvor kommer den fra? Politiet har haft omhyggelige ”interviews” med tyve, der er blevet pågrebet, og som måske gerne vil skifte ”job”. Det har givet masser af god viden om, hvordan tyve tænker og arbejder. Og det er blevet omsat i gode råd og tips, som findes på forskellige hjemmesider. Se ikke mindst disse to steder: Det kriminalpræventive Råd, http://www.dkr.dk/indbrud/, og Nabohjælp, https://din.xn--nabohjlp-o0a.dk/signup/.
 
Indbrudstyve har for vane at undersøge deres ”arbejdsplads”, før de udfører deres arbejde. Det ved vi. De går rundt – tilsyneladende helt uskyldigt – og ser sig omkring. De bemærker sig de steder, der ser interessante ud at besøge. Og så er der mange af dem, der lægger små ting på steder, hvor beboerne i huset ikke ville lægge dem. En paraply på dørtrinet er et eksempel. Hvis beboerne er hjemme, vil de næppe lade en paraply ligge der. Andre eksempler er en pind i brevsprækken, en halvstor sten på måtten, en plastik-urtepotte ved bildøren, et haveredskab fra carporten stående op ad hækken. For så vidt ret små og tilsyneladende harmløse ting. Ingen skade sket.
 
Et par dage efter kommer tyven igen. Hvis tingene er, hvor han anbragte dem, er det ofte et sikkert tegn på, at der ikke er nogen hjemme. Klar bane.
 
Derfor: Den gode nabo går en tur rundt om ejendommen og ser efter små tegn, som ”nogen” kan have anbragt. Noget der ikke passer med almindelig ordentlighed. Det eneste, du skal gøre, er at fjerne tegnene. Og måske flytte riven eller børnenes cykler lidt, så de står anderledes end i går. Det er jo en meget overkommelig måde at hjælpe sin nabo på.
 
Og mon ikke I kan få jeres nabo til at gøre det samme for jer, når I skal være væk i en weekend eller tager på ferie?

18. december 2017

Nu 70 medlemmer med i Nabohjælp

Nu nærmer vi os en tilslutning på 30% i vores område – nærmere bestemt 70 af 245 medlemmer. Flere og flere i Kollekolleparken tilslutter sig Nabohjælp – en praktisk tjeneste, der er udviklet af det kriminalpræventive Råd med støtte fra Trygfonden.
 
Baggrunden er alvorlig. Og desværre også aktuel. I begyndelsen af december var der tre indbrud i vores område – to på Gartnerkrogen og et på Tornekrogen. Indbruddene blev konstateret lørdag-søndag og er sket fredag-lørdag ifølge politiets samtaler med de omkringboende.
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der ikke allerede har tilsluttet sig systemet, om at se på dets muligheder og overveje at være med. Det hjælper. På Grundejerforeningens hjemmeside findes et link til Nabohjælp. Eller skriv blot ”nabohjælp” i din søgemaskine.
 
Også på landsplan er tilslutningen til Nabohjælp hurtigt stigende. Det er nu på 248.000, altså nær en kvart million.
 
Nabohjælp giver med jævne mellemrum nyttige oplysninger om, hvordan man kan hjælpe sig selv og hjælpe hinanden.

3. december 2017

Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Hermed fremsendes referat af den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 28. november 2017. Vi takker for det fine fremmøde og de gode diskutioner.
Referatet af den ekstraordinære generalforsamling kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger, følg link.

26. november 2017

Kontingent

Grundejerforeningen Kollekolleparken besluttede på sin ordinære generalforsamling 24. oktober 2017, at kontingentet for foreningsåret 2017-18 (1. september - 31. august) udgør 600 kr. (uændret). Kontingentet opkræves i november til betaling primo december 2017.
 
Langt de fleste medlemmer har tilmeldt kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker automatisk og rettidigt. Betalingen adviseres på den månedlige betalingsoversigt fra banken. Denne form for betaling er enkel og gratis for det enkelte medlem og er samtidig den billigste og enkleste løsning for Foreningen.
 
Nogle har valgt at få et Elektronisk Indbetalingskort sendt til deres netbank. Betaling sker i så fald ved godkendelse i netbanken. Disse medlemmer opfordres til at benytte den automatiske Betalingsservice.
 
Enkelte medlemmer har ikke tilmeldt sig en af de to nævnte digitale betalingsformer og får derfor tilsendt et indbetalingskort med almindelig post. Derefter skal de selv sørge for betaling via netbank, på et postkontor eller i en bank. Disse medlemmer opfordres hermed til at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, så betalingen fremover sker automatisk. Det er både nemmere og billigere, og betalingen sker rettidigt.
 
Tilmelding til Betalingsservice kan let ske i forbindelse med den forestående betaling. De nødvendige oplysninger til banken eller netbanken fremgår af indbetalingskortet:
 
 • PBS-nr., som er 0570 5568 for Grundejerforeningen Kollekolleparken.
 • Debitorgruppe-nr., som er 00001 for alle i Grundejerforeningen.
 • Det individuelle medlemsnummer (”Kundenr.”) fremgår af indbetalingskortet. Nummeret har 15 karakterer (tal og bogstaver) og indeholder først otte nuller, dernæst angivelse med fem karakterer af det enkelte medlems adresse (på formen ”TK099” for adressen Tornekrogen 99) og endelig cifrene ”01”.
 
Indbetaling af kontingentet kan også ske direkte til Foreningens bankkonto: Reg 1551, konto 000 617 9029. Husk i så fald i egen interesse at oplyse afsenders adresse tydeligt på betalingen.
 
Ved betaling fra udlandet skal oplyses SWIFT-BIC DABADKKK og IBAN DK73 3000 0006 1790 29.
 
Regler om kontingentet: Medlemskab af Grundejerforeningen er pligtigt for beboerne i Kollekolleparkens område, jf. deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme i området. Foreningens generalforsamling har kompetencen til at fastsætte kontingentet, og bestyrelsen skal opkræve dette i henhold til vedtægternes §§ 3 og 4. I forbindelse med køb eller salg af en ejendom bedes vedtægternes §§ 5 b-d venligst iagttaget. Vedtægterne findes på Foreningens hjemmeside, www.kollekolleparken.dk.
 
Eventuelle spørgsmål om betalingen af kontingentet kan rettes til undertegnede.

12. november 2017

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Kollekolleparken indbyder hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 28. november 2017. Indbydelsen fordeles til medlemmerne i disse dage og er endvidere vedhæftet denne e-mail. Følg link

31. oktober 2017

Generalforsamling afholdt

Den 24. oktober 2017 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen
Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside
under Generalforsamlinger. Følg link

11. oktober 2017

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen 24. oktober 2017 blev fordelt til medlemmerne i weekenden i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen fulgte regnskabet og dagsordenen for generalforsamlingen.
Materialet er vedhæftet denne mail (link)

21. september 2017

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.

Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside:
Grundejerforeningens ordinære generalforsamlingen planlægges holdt tirsdag, 24. oktober 2017, kl. 19:30 i Satellitten. Indbydelse og dagsorden følger senere.

6. september 2017

Kollekolleparken med i Kommunens indbrudsindsats

Grundejerforeningen er kommet med i Furesø Kommunes borgerfølgegruppe om indbrud. Gruppen omfatter politiet, borgmesteren, embedsmænd fra Kommunen og repræsentanter fra visse større grundejerforeninger i Værløse og Farum. Kollekolleparken er inviteret ind i gruppen på baggrund af dels vores størrelse med 245 medlemmer og omkring 800 beboere, hvilket gør vores forening til en af de største i Kommunen, dels vores indsats mod indbrud.
På følgegruppens seneste møde orienterede Nordsjællands Politi om udviklingen og om indsatsen. Hovedpunkterne var følgende:
 • Antallet af indbrud (år til dato) i Furesø Kommune er faldet med en tredjedel i forhold til samme periode sidste år. Glædeligt, men antallet er fortsat ubehageligt.
 • I de senere år har der været gennemsnitligt 15 indbrud pr. 1.000 indbyggere pr. år.
 • Værløse er mere udsat end Farum-delen af Kommunen, muligvis til dels som følge af boligernes fordeling på villaer, rækkehuse og lejligheder.
 • Furesø Kommune har en forholdsvis høj tilslutning til Nabohjælp, og antallet af tilmeldte fortsætter med at vokse støt.
 • De mest almindelige tyvekoster er smykker, kontanter og sølv. Designer-møbler er ikke det store hit, som ellers ofte fremhævet i medier. Små ting er lettere at løbe med end en lænestol.
 • Mange mennesker tænker ikke på at opbevare valuta lige så forsigtigt som andre kontanter.
 • Indbrudstyvenes mest benyttede metode er at knuse en rude.
 • Indbrud varer typisk ganske få minutter.
 • Vores områdes største vej, Skolekrogen, er ikke længere på Top 10 over de mest ”besøgte” veje i Værløse.
Politiinspektøren og politikommissæren, der deltog i mødet i følgegruppen, orienterede om oprettelsen af en indbrudsenhed med tyve medarbejdere. Enheden omfatter efterforskere, operative betjente og analytikere, som arbejder systematisk på at nedbringe antallet af indbrud i vores område. Man målretter indsatsen på baggrund af de mønstre, som analyserne afdækker.
Vi håber, denne orientering er til nytte og inspiration, og bestyrelsen vil fortsat have Tryghed som et fokusområde. Flere initiativer overvejes, heriblandt flere af de tryghedsvandringer, vi arrangerede i foråret sammen med Kommunens sikringskonsulent. Grundejerforeningen medvirker endvidere i arbejdet i borgerfølgegruppen, hvor vi er repræsenteret af bestyrelsesmedlem Henning Rostung. Han kan kontaktes med ideer og synspunkter på kasserer@kollekolleparken.dk.

5. september 2017

To små fællesarealer ordnet

I sidste uge fik vi ryddet de to små fællesarealer i bunden af henholdsvis Gartnerkrogen og vores forenings del af Ll. Værløsevej. Der er tale om jordstykker, som i den oprindelige plan for bebyggelsen var udlagt til stier til Kollekollevej. Bevoksningen på de to arealer var med årene omdannet til ufremkommeligt og grimt krat.
 
En masse buske og rødder er ryddet og fjernet, og der er sået græs på arealerne. Plankeværket mellem arealet i bunden af Gartnerkrogen og Kollekollevej bliver repareret senere på måneden. Og når græsset er veletableret, vil bestyrelsen i samråd med de nærmeste husejere vurdere, om der skal plantes et frugttræ eller lignende.

23. august 2017

To små fællesarealer forskønnes

Nu er tiden kommet til forskønnelse af to små fællesarealer på henholdsvis Gartnerkrogen og Lille Værløsevej. Det drejer sig om to små "blindtarme", som i bebyggelsens oprindelige udstykningsplan var afsat til stier. På Gartnerkrogen mellem nr. 61 og 63 og på Lille Værløsevej mellem nr. 104 og 106.
 
Vi var inde på dette emne ved den seneste generalforsamling, hvor medlemmer pegede på disse områder. Nu er tiden kommet til disse to projekter. De to områder vil blive ryddet og herefter tilsået med græs. Derefter vil der blive plantet et frugttræ på hvert af områderne. Rydningen vil foregå i perioden 28-31. august.
 
Her er et par billeder af de to områder, som de ser ud i dag. Vi bringer før- og efterbilleder, når arbejdet er fuldendt.

Billede indsat i tekst 1 Billede indsat i tekst 2

8. august 2017

Nabohjælp hjælper

Flere og flere i vores område tilslutter sig Nabohjælp – en praktisk tjeneste, der er udviklet af det kriminalpræventive Råd med støtte fra Trygfonden. Nu er tæt på hver fjerde husstand i vores område tilsluttet systemet (58 af 245 medlemmer). Også på landsplan stryger antallet opefter og er nu tæt på 230.000.

Nabohjælp giver med jævne mellemrum nyttige oplysninger om, hvordan man kan hjælpe sig selv og hjælpe hinanden.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der ikke allerede har tilsluttet sig systemet, om at se på dets muligheder og overveje at være med. Det hjælper.

På Grundejerforeningens hjemmeside findes et link til Nabohjælp. Eller skriv blot ”nabohjælp” i din søgemaskine.

6. august 2017

Grillaften d. 26/8 kl. 16

Hermed en reminder om vores grillaften d. 26/8 fra kl. 16.
Invitationen er tidligere udsendt på vores Facebook gruppe.

5. august 2017

Adrr … en hundelort

Du har sikkert selv udbrudt sådan. Eller hørt andre gøre det. I bestyrelsen hører vi det jævnligt – i mails eller opringninger fra medlemmer, der har trådt i en hundelort. Blandt andet i forbindelse med sommerens klipning af hække ud mod fællesarealerne.
Faktisk er emnet nummer et på listen over fast tilbagevendende temaer – tæt fulgt af kritik af manglende beskæring af bevoksning ud mod fællesarealerne. Og i bestyrelsen tager vi os af alle henvendelser fra medlemmerne – om både store og små emner.
Derfor disse ord til hundeejerne i Kollekolleparken.
Tag en pose med, så du kan samle de klatter, som din hund efterlader på fællesarealerne. Og tag dem med hjem til skraldespanden. Hver gang. Du ved det jo godt, så vi minder bare om det.
Hvis du ikke gør det, så ligger klatterne og lugter. Og bliver tværet ud af en skosål, der så skal rengøres. Og klatterne pynter ikke ligefrem i vores dejlige område. De andre beboere i området bliver gnavne på både hunde og hundeejere. Så prøv at huske det. På forhånd tak.
I denne sammenhæng: Der skal altid være et menneske i den ene ende af hundesnoren, når I er ude på fællesarealerne. Hunde må kun løbe frit omkring i eget hus, på egen grund og i Hundeskoven bag Tyrestensarealet.

2. august 2017

Forbedring af endnu en sti

Tiden er kommet til at gå videre med fornyelsen af vores stier. Næste opgave er den sti, som forbinder Skolekrogen med det store fællesareal midt i bebyggelsen.
Vi tager fat

        Torsdag, 7. september, kl. 19.00.
 
Vi mødes ved "Tyrestenen" ved Skolekrogen 54. Lige som de andre gange sørger Grundejerforeningen for at skaffe grus, stamper og drikkevarer. Det eneste, vi mangler, er tilsagn fra medlemmer, som vil hjælpe til i halvanden times tid.
 
Det vil være fint, hvis vi er 12-15 mand M/K – så sker der noget. Ud over den faste trop vil det være naturligt, at medlemmer, der benytter stien, giver en hånd med. Medbring trillebør, skovl og gerne en rive.

Har du tid og lyst til at være med, så sæt aftalen ind i kalenderen og skriv nu til Mads Emil, formand@kollekolleparken.dk. Du kan også tilmelde dig ved blot at svare på denne mail.

11. juli 2017

Info fra støjgruppen

I løbet af forår og forsommeren er det lykkedes at etablere en gruppe af medlemmer - 10 i alt - der alle ønsker at gøre en forskel for at få reduceret trafikstøj generne fra hhv Kollekollevejen og fra motorvejen.

Gruppen ønsker via en konstruktivt, innovativ og bidragende arbejdsform at blive opfattet som en samarbejdspartner for hhv. Kommune, Naturstyrelsen og Trafikministeriet.

Vi søger alternative samarbejder, støjbekæmpelse og finansiering - vi vil gøre hvad vi kan for at vores to store projekter bliver så attraktive for kommune og stat som det overhovedet er muligt.

Vi arbejder ud fra en plan om at have konkrete forslag vi kan drøfte med beslutningstagerene i løbet af efteråret.

Vi vil gerne i kontakt med flere medlemmer der måtte have lyst og mod på at indgå det dette arbejde - er du ingeniør (anlæg eller lign.), journalist eller talknuser så kan du konkret bidrage. Er du træt af larmen er du mindst lige så velkommen.

Al kommunikation og henvendelser vedr. støjbekæmpelse i vores områder til Nicklas - mail: nicklasbjaaland@gmail.com

På gruppens vegne - og god sommer

28. juni 2017

Tyven holder ikke ferie …

Det kriminalpræventive Råd har offentliggjort disse gode råd til overvejelse før ferien:
 • Tænk på, hvad tyven kan se gennem dine vinduer. Sæt de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra.
 • I sommerhalvåret skal du være opmærksom på åbne vinduer og døre, også selvom du er hjemme. Tyven kan nemlig godt blive fristet til et hurtigt indbrud, mens du er i baghaven.
 • Få det til at se ud som om, der er nogen hjemme, når du og din familie er væk.
 • Der må gerne være lidt uorden i haven, så det ser ud som om, der er nogen hjemme. Lad fx haveslangen eller trillebøren stå fremme.
 • Lad være med at annoncere at du er på ferie. Skriv om din ferie på sociale medier når du er kommet hjem.
 • Få hjælp fra din nabo, mens du er væk. Naboen kan fx gå en runde om dit hus, fylde affald i din affaldspose, eller parkere sin bil foran dit hus.
 • Tyve går mest efter computere, iPads, mobiltelefoner, fladskærme og spillemaskiner. Dernæst efter smykker, kontanter, valuta og mærkevaretøj. Måske skal du sikre de mest værdifulde ting ekstra.
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilslutte sig Nabohjælp: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/. Nabohjælp udsender nyttige oplysninger og ideer med jævne mellemrum, og hjemmesiden indeholder vejledninger og baggrundsinformation. Det er frivilligt, om man benytte siden kalender- og meddelelsesfunktioner.
 
Vi henviser også til masser af nyttig information, der kan nås via links om sikring på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Medlemmerne ønskes en god sommer og god ferie.

10. juni 2017

Gør det svært for tyven

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud. Hver især. Sammen. Og for hinanden
 
Der har været færre indbrud i Værløse i år end de senere år. Men der er stadig ubehageligt mange. Flere arbejder på at dæmme op for problemet: Politiet, Kommunen, Det kriminalpræventive råd og vi i Grundejerforeningen.
 
I april og maj tog vi imod Kommunens tilbud om såkaldte Tryghedsvandringer. Konceptet består i, at Kommunens indbrudskonsulent Emil Hermund går rundt i et område sammen med lokale beboere og ser på forholdene med en tyvs øjne. Undervejs gives gode ideer til, hvad man kan gøre som husejer og beboer i området.
 
Vi tilbød i april alle Foreningens medlemmer at være med til en Tryghedsvandring i vores område, og ti medlemmer var med rundt og kigge på forholdene ved hver af de to rundture, henholdsvis 26. april og 17. maj 2017. De to tryghedsvandringer er dokumenteret i to rapporter, som er lagt på Foreningens hjemmeside (nyttige links, sikring): http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Hovedpunkterne er disse:
 • Tal med naboerne om, hvad I ønsker af hinanden. Ikke mindst ved fravær (rejser, ferie m.v.)
 • Fysisk sikring (jf. hjemmesidens kilder til information)
 • DNA-mærkning af værdifulde og let omsættelige genstande
 • Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området
 • Tilbud ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud
 • Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og huse
 • Klip hække ned til en højde på 160 cm, så man kan se over dem
 • Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker!
Vi opfordrer medlemmerne til at læse de to rapporter, som er illustreret med gode og dårlige eksempler.
 
Nabohjælp
 
Problemet med indbrud kalder på en fælles indsats og indbyrdes hjælp. Tal med jeres naboer om problemet og hvad I kan gøre. Hver især. Sammen. Og for hinanden.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig Nabohjælp. Systemet giver med jævne mellemrum gode tips om, hvordan man kan kæmpe imod indbrud. Desuden kan man vælge at lægge sine ferieplaner ind i systemet), hvilket giver de valgte nabohjælpere oplysning om, at der grund til at holde ekstra øje med jeres hus. Denne facilitet er frivillig. Vi opfordrer alle til at registrere sig i systemet. Omkring hver fjerde husstand i vores område har allerede gjort det. Link til systemet: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/
 
Grundejerforeningens hjemmeside indeholder en række links til masser af nyttig information: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Desuden vil vi bede medlemmer, som har indbrud eller indbrudsforsøg, om at melde det til Politiet. Det er hensigtsmæssigt ikke blot i relation til forsikring og opklaring, men også for at synliggøre problemets omfang. Desuden er det en god ide at orientere hinanden via Grundejerforeningens Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
 
Emnet er et prioriteret indsatsområde for Foreningens bestyrelse, og vi vender tilbage til emnet i den kommende tid.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både hos jer selv og hos jeres naboer.

Tidligere nyheder

 

Opdateret 18. juni 2018