Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

9. februar 2017

Indbydelse til møde om trafikstøj

Bestyrelsen indbyder hermed alle interesserede medlemmer til et informations- og dialogmøde om begrænsning af trafikstøjen i vores område, såvel fra motorvejen som fra Kollekollevej. Mødet holdes
 
tirsdag 28. februar 2017, kl. 19:30, i Satellitten, Bymidten, lokale 4.
 
På mødet vil vi dele information og diskutere tilgang og metoder til at sætte støjgenerne i Værløse højere på politikernes og forvaltningens dagsorden hos både kommunen og staten. Erfaringer, viden og gode ideer vil være velkomne. Ting sker ikke af sig selv, og derfor er der også behov for at se på, hvilke ressourcer, vi har at arbejde med. Derfor må I også gerne tænke over, hvordan I kan bidrage til at gøre noget ved problemerne.
 
Vi opfordrer til en god og konstruktiv drøftelse af, hvordan vi kan komme videre. Bestyrelsen vil fremlægge et forslag til rammer og form på arbejdet.
 
Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til mødet. Vi henleder opmærksomheden på, at Kommunens møde om indbrudssikring (som annonceret i januar) holdes tidligere den pågældende aften, nemlig kl. 17:00-19:00 i Galaksen, der ligger ved siden af Satellitten.

31. januar 2017

Fastelavn søndag d. 26/2

Grundejerforeningen Kollekolleparken inviterer til fastelavnsfest søndag d. 26/2-2017 kl. 14 på den store legeplads. Se vedhæftede invitation for flere oplysninger.

26. januar 2017

Ekstra pæle ved chikanerne

Som nævnt tidligere har vi fået mange positive tilkendegivelser om de tre fartdæmpende chikaner på Skolekrogen og Tornekrogen. Tak for det. Vi har delt essensen af tilbagemeldingerne med Kommunen.
Der er gennem de seneste uger kommet flere observationer af bilister, der kører ind på parkeringsbanen og fortovet. Det er rigtig ærgerligt, men en kendsgerning. Vi håber virkelig, at det kun er gæster og ikke nogle af beboerne i området, der har svært ved at indrette sig efter forholdene. Vi bor i et område, hvor der færdes mange børn og desuden cyklister i alle aldre. Derfor skal alle selvfølgelig køre med forsigtighed.
Kommunen har nu sat en ny refleks-pæl op i stedet for den, der blev torpederet før jul og de har sat nye ekstra steler i vejsiderne, som forhindrer den farlige kørsel på fortovet i svinget ved F 24 på det sydlige stykke af Skolekrogen.
Vi har fået oplyst, at Kommunen snart sætter flere ekstra steler op også ved de to chikaner på Tornekrogen.

25. januar 2017

Forebyggelse af indbrud

Furesø Kommune holder et borgermøde om indbrudsforebyggelse, hvor man kan få viden og input til, hvordan man kan sikre sit hjem mod indbrud. Mødet holdes tirsdag 28. februar kl. 17-19 i Galaksen i Bymidten. Det nærmere program fremgår af den plakat, der er lavet om mødet.
 
Arrangementet er gratis. Man tilmelder sig via mail til indbrud@furesoe.dk.
 
Grundejerforeningen anerkender den kedelige baggrund for initiativet, men er ikke involveret i mødets tilrettelæggelse. Repræsentanter fra bestyrelsen har tilmeldt sig mødet.

19. december 2016

Nye chikaner dæmper farten

Så fik vi etableret de tre sæt chikaner på Skolekrogens sydlige del og på Tornekrogen. Plus tydelige striber om chikanerne. Et mangeårigt stort ønske er opfyldt – til gavn for sikkerheden.
Det første indtryk er, at de virker efter hensigten. Bilisterne kører langsommere, og chikanerne minder os hele tiden om at køre forsigtigt i området, hvor der jo færdes mange børn og cyklister. Bestyrelsen overvejer derfor, om andre lignende tiltag kan være hensigtsmæssige, f.eks. chikaner på Gartnerkrogen og den nordlige del af Skolekrogen.
Vi har også fået malet tydelige striber på Skolekrogens nordlige del. Det vil forhåbentlig nedbringe faren ved, at de to 90 graders sving ”rundes” for hurtigt.
Der blev desværre i de første dage observeret et par tilfælde, hvor meget ivrige bilister har kørt ind på parkeringsarealet og op over fortovet for at undgå at tage farten af ved chikanerne. Det er naturligvis både farligt og skrup-ulovligt. Hvis dette observeres yderligere, hører bestyrelsen gerne om det. Benyt mail-adressen info@kollekolleparken.dk.
Tak for de mange positive tilkendegivelser – mundtligt, via e-mail og på Foreningens Facebook-side – om den forbedrede sikkerhed i vores område. Dem har vi delt med Kommunens By & Miljø-afdeling, som har stået for etableringen.

Vi ønsker Foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt nyt år.

4. december 2016

Hurtige nyheder med e-mail

Digital kommunikation benyttes mere og mere i alle sammenhænge – både arbejdsmæssigt, privat og i forhold til offentlige myndigheder. Grundejerforeningen har tidligere omdelt trykte rundskrivelser med jævne mellemrum, men fremover vil kommunikation fra Foreningen primært foregå ved hjælp af e-mail og Foreningens hjemmeside. Papirudgaven af Kollekolle Nyt vil kun blive omdelt i forbindelse med generalforsamlinger (jf. vedtægternes §§ 7 og 14).

Foreningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk indeholder mange praktiske og interessante oplysninger, og der er en række nyttige links til andre sider. På hjemmesiden findes også de e-mails, der er sendt ud fra Grundejerforeningen.

Du modtager nærværende e-mail, fordi din mail-adresse er oplyst til Grundejerforeningens register. Det samme har 85% af Foreningens 245 medlemmer gjort. Mange medlemmer benytter sig af muligheden for at have to mail-adresser på udsendelseslisten, og det er I også velkomne til at gøre. Registrering sker nemmest via hjemmesiden, men man kan også kontakte bestyrelsen via e-mail til info@kollekolleparken.dk. Husk ved registreringen at meddele navn og adresse. Mail-adresserne udleveres ikke til udenforstående.

Håndsrækning til naboen
Nogle af Foreningens medlemmer benytter ikke e-mail jævnligt (eller måske slet ikke). I den trykte rundskrivelse, der omdeles til alle medlemmer i disse dage, nævner vi to muligheder for de pågældende medlemmer. Dels kan de eventuelt – og om muligt – holde øje med hjemmesidens nyhedssektion med jævne mellemrum. Dels kan de aftale med en flink nabo, at denne printer Grundejerforeningens nyhedsmails og lægger dem i postkassen.

Vi håber, at e-mail-brugerne blandt medlemmerne vil tage positivt imod en henvendelse om nabohjælp på dette punkt.

Facebook
Grundejerforeningen er også på Facebook og har en lukket gruppe for Foreningens medlemmer: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/?fref=ts.
Facebook benyttes i stigende omfang ved kommunikation fra medlem til medlem (idet kommunikation til og fra bestyrelsen foregår via e-mail eller personligt). Tilmelding sker via FB-systemet (”+Tilføj”).

30. november 2016

Mountain-bikere får måske ny rute uden om vores område

Der arbejdes på at etablere en ny rute for de mange mountain-bikere, der desværre nogle gange suser gennem vores område. En cykelrute langs motorvejen kan være løsningen.

Baggrunden for bestyrelsens initiativ er de gener og konflikter, som flere af Grundejerforeningen medlemmer har oplevet gennem de senere år. Mountain-bikernes rute går ud af skoven og slutter i Hundeskoven ved Tyrestensarealet. Men med god fart og ofte højt humør i MTB-grupperne sker det jævnligt, at de fortsætter for fuldt tryk over Tyrestensarealet, gennem bommen, ud på Skolekrogen og derefter sydpå ad denne. Nogle gange kører de i stedet videre ad stien ind mod det store fællesareal og videre sydpå ad den gangsti, der løber langs Skolekrogen.

Det er bestyrelsens opfattelse, at de fleste kører ordentligt, ser sig for og tager hensyn til gående, til andre cyklende og til biler. Men der er desværre også nogle af mountain-bikerne, der kører hensynsløst og farligt. Bestyrelsen er derfor gået i konstruktiv dialog med Naturstyrelsen, der står for driften af Nørreskov, og med "Sporgrupperne" i Farum. Det er frivillige, der laver nye MTB-spor og vedligeholder de eksisterende. Alle parter erkender, at situationen ikke er ønskelig, og er interesserede i at finde en god løsning på problemet.

Der arbejdes på to mulige løsninger. Enten en forlængelse af det nuværende spor gennem Nørreskov langs motorvejen til F24-tanken. Eller i stedet en forlængelse af sporet på østsiden af Frederiksborgvej. Begge muligheder giver et længere og mere spændende MTB-spor og fjerner samtidig den farlige kørsel gennem Kollekolleparken.

Bestyrelsen er derfor positivt indstillet på at bidrage til begge løsninger på passende vis. Det er realistisk at håbe på en afklaring til foråret.

25. november 2016

Kontingent betales primo december

Grundejerforeningen Kollekolleparken besluttede på sin ordinære generalforsamling 25. oktober 2016, at kontingentet for foreningsåret 2016-17 udgør 600 kr. Kontingentet opkræves i november til betaling primo december 2016.
 
Langt de fleste medlemmer har tilmeldt den årlige betaling af kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker automatisk og rettidigt. Betalingen adviseres på den månedlige betalingsoversigt fra banken. Denne form for betaling er enkel og gratis for det enkelte medlem og er samtidig den billigste og enkleste løsning for Foreningen.
 
Man kan også vælge at få et Elektronisk Indbetalingskort sendt til ens netbank. Betalingen sker i så fald ved godkendelse i netbanken.
 
Enkelte medlemmer har på nuværende tidspunkt ikke tilmeldt sig en af de to nævnte digitale betalingsformer i relation til kontingentet og får derfor tilsendt et indbetalingskort med almindelig post. Derefter skal de selv sørge for betaling på et postkontor, i en bank eller via netbank. Disse medlemmer opfordres til at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, så betalingen fremover sker automatisk. Det er både nemmere og billigere, og betalingen sker rettidigt.
 
Tilmelding til Betalingsservice kan let ske i forbindelse med den forestående betaling. De nødvendige oplysninger til banken eller netbanken fremgår af indbetalingskortet:  
  • PBS-nr., som er 0570 5568 for Grundejerforeningen Kollekolleparken.
  • Debitorgruppenr., som er 00001 for alle i Grundejerforeningen.
  • Det individuelle medlemsnummer (”Kundenr.”) fremgår af indbetalingskortet. Nummeret har 15 karakterer (tal og bogstaver) og indeholder først otte nuller, dernæst angivelse med fem karakterer af det enkelte medlems adresse (på formen ”TK099” for adressen Tornekrogen 99) og endelig cifrene ”01”.
Betaling af kontingentet kan også ske direkte til Foreningens bankkonto: Reg 1551, konto 000 617 9029. Husk i så fald i egen interesse at oplyse afsenders adresse tydeligt på betalingen.
 
Regler om kontingentet: Medlemskab af Grundejerforeningen er pligtigt for beboerne i Kollekolleparkens område, jf. deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme i området. Foreningens generalforsamling har kompetencen til at fastsætte kontingentet, og bestyrelsen skal opkræve dette i henhold til vedtægternes §§ 3 og 4. I forbindelse med køb eller salg af en ejendom bedes vedtægternes §§ 5 b-d venligst iagttaget. Vedtægterne findes på Foreningens hjemmeside.

17. november 2016

Lavere fart på Skolekrogen og Tornekrogen

Kommunen etablerer snart trafik-chikaner tre steder på vores veje. Formålet er at tvinge bilernes hastighed ned af hensyn til navnlig børnene, men også alle andre i området. Etableringen er planlagt til uge 48 (ugen der begynder 28. november).
 
Baggrunden er Grundejerforeningens mangeårige ønske om fartdæmpende foranstaltninger i vores område. Målinger gennem årene har flere gange vist, at de fleste kører med en fornuftig hastighed – afstemt efter forholdene – men at for mange desværre kører alt for hurtigt. Der har været målinger af hastigheder op til 60-70 km/t, særligt morgen og aften, hvor man måske har travlt med at komme på arbejde eller til/fra børnehaven for enden af Tornekrogen.
 
Nogle af Foreningens medlemmer er kommet lidt op i årene, men der kommer glædeligvis mange nye til vores område – ofte med børn i forskellige aldre. Og vi skal passe på hinanden, hvor vi kan.
 
Hvor sættes chikanerne? Der hvor vi har ønsket det. Planlagt og afprøvet i samarbejde med Kommunens By- og Miljøafdeling for nogle uger siden. En chikane placeres ved Skolekrogens sydøstlige del (ved F24). Og to chikaner etableres på Tornekrogen, en på den østligste del (første) del af Tornekrogen og en på det lange lige stykke vej (midt på den lille bakke ved brandhanen).
 
Der males samtidig en dirigerende stribe på vejen, hvor Skolekrogen drejer i sin nordlige ende (ud mon Skovlinien), for der er der desværre jævnligt bilister, der har så travlt, at svinget rundes – til fare for andre kørende og gående.
 
Bag de konkrete placeringer af chikanerne ligger grundige overvejelser og erfaringer fra andre steder. Der er blandt andet taget hensyn til udrykningskøretøjer, store lastbiler (herunder renovation), udkørsel fra ejendommene, snerydning og oversigtsforhold. Eneste minuspunkt er, at man ikke kan køre lige så stærkt som tidligere på vores veje. Netop!
 
Tak for de mange tilkendegivelser fra medlemmerne i forbindelse med prøveopsætningerne, ved generalforsamlingen og ved direkte henvendelser. Langt de fleste har været stærkt positive. Nogle har beklaget, at det et nødvendigt skridt, men kun enkelte har udtrykt betænkeligheder. Tak for godt input, som vi har forsøgt at tage hensyn til i samarbejdet med vejingeniøren.

Kommunen har oplyst, at man har ansøgt politiet om tilladelse til at etablere en hastighedszone i området med anbefalet max. 40 km/t.
 
På denne video kan I se, hvordan chikanerne etableres: https://www.youtube.com/watch?v=SxGfSgoSJIM&feature=youtu.be
 
En vigtig milepæl for bedre sikkerhed er nær.
 
Kontakter i denne sag er Mads Emil Kragh og Henning Rostung.
Kontaktoplysninger: http://www.kollekolleparken.dk/bestyrelsen.html

5. november 2016

Generalforsamling afholdt

Den 25. oktober 2016 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under 'Generalforsamling' (link)

10. oktober 2016

Indkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Kollekolleparken, Værløse (CVR-nr. 32 02 62 49) holder ordinær generalforsamling tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19:45 i Satellitten i Bymidten (lokale 4 i underetagen).

Dagsorden samt regnskab og budget fremgår af det netop omdelte Kollekolle Nyt.


Tidligere nyheder

 

Opdateret 13. februar 2017