Grundejerforeningens ABC

 

Her kan du i alfabetisk rækkefølge finde forskellige nyttige oplysninger om Grundejerforeningen og om en lang række andre forhold, der er værd at vide som beboer her i Kollekolleparken.


Adresseændring
: Se Flytning.

Affald
Se Dagrenovation, Farligt affald, Flasker og glas, Genbrugsplads, Haveaffald, Papiraffald, Storskrald.

Antenne: Se Kabel-tv.

Belysning
Kommunen sørger for belysningen på veje og stier. De enkelte grundejere er ansvarlige for belysningen på egen ejendom.

Benzintanken (Q8/F24)
F24-tanken Skolekrogen 2-4 (matr.nr. 1f) hører til grundejerforeningens område og er medlem af foreningen. I slutningen af 1980-erne bekostede og plantede Grundejerforeningen en række grantræer i parcellens nordlige skel. Formålet var at opnå en delvis synsmæssig dækning af tankens bygninger.

Bestyrelse
Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af fem-syv medlemmer. Desuden to suppleanter. Bestyrelsens aktuelle sammensætning fremgår af rundskrivelserne, samt af foreningens hjemmeside (www.kollekolleparken.dk). Bestyrelsesformanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter modtager gerne henvendelser fra medlemmerne om forslag og synspunkter, ligesom de står til rådighed med oplysninger.

Bestyrelsens medlemmer får godtgørelse af omkostninger for deres arbejde pr. år, hvilket besluttes hvert år på generalforsamlingen.

Bevoksning
Hække, træer og buske mod stier og veje skal klippes, så der er uhindret passage for gående. Bevoksningen må ikke gå ud over grundenes skel, som normalt ligger 30-50 cm fra kanten af fortovsbelægningen. Det afklippede skal fjernes - også på fællesarealerne.

Brændeovne
Medlemmer med brændeovne anmodes om kun at benytte tørt, rigtig brænde som brændsel. Andre former for "brændsel" som for eksempel mælkekartoner og rester af spånplader samt trykimprægneret træ m.v. giver betydelige røg- og lugtgener for omgivelserne, og de er i øvrigt også sundhedsfarlige, når de afbrændes.

Korrekt fyring giver næsten usynlig røg, ingen lugt, det bedste varmeudbytte og formindsket risiko for brand i skorstenen.

Miljøstyrelsen har udgivet en pjece, "Før du fyrer løs", med gode råd om korrekt fyring og valg af brændsel. Pjecen er gratis og fås i Kommunebutikken eller på Biblioteket.

Børnehave: Se Institutioner.

Campingvogne: Se Parkering.

Containerplads: Se Genbrugsplads.

Cykling
Cykling må kun finde sted på stierne, hvis det kan ske uden gene for gående og legende børn. Knallertkørsel må ikke finde sted på stier og fællesarealer.

Dagrenovation
Varetages ved Kommunens foranstaltning og betales sammen med ejendomsskatten.

Deklaration
På alle ejendommene i Kollekolleparken er der tinglyst en deklaration, som rummer regler vedrørende blandt andet hegn, renholdelse og grundejerforening samt bygningernes placering, udformning og anvendelse. Et uddrag af deklarationen findes på hjemmesiden.

Egearealet: Se Fællesarealer.

Ejerskifte: Se Flytning.

Farligt affald
Maling, olie, kemikalier, batterier, medicinrester m.v. kan afleveres i relevante butikker eller på genbrugsstationen på Ballerupvej. Kan i særlige tilfælde afhentes af Kommunens folk (henvendelse herom til Kommunen).

Farver: Se Udseende.

Flasker og glas
Anbringes i de containere, der er opstillet flere steder i Kommunen, således også i vort område. 

Flytning
Flytning (såvel fraflytning som tilflytning) skal meddeles Grundejerforeningen, jf. vedtægternes 5.

Fodbold: Se Fællesarealer.

Formand: Se Bestyrelse.

Forsikring
Grundejerforeningen har en ansvarsforsikring, som dækker foreningens erstatningsansvar for person- og tingskader på fælles veje og arealer.

Fællesantenne: Se Kabel TV.

Fællesarealer
Der er følgende større fællesarealer i området:

 • Arealet omgivet af Skolekrogen 13~15 og 47~49 og Tornekrogen 13-17 (nær F24-tanken). Her findes gynger og en grusbane til det franske kuglespil Petanque. Desuden har arealet en god lille kælkebakke.

 • Arealet omgivet af Tornekrogen 39-55.

 • Egearealet: Området omkring den gamle Skoleeg ved Skovlinien. Træet, kaldet Skole-egen, er fredet.

 • Det store centrale fællesareal ved børnehaven (mellem Tornekrogen og Skolekrogens nordlige del). Her er indrettet legeplads og fodboldbane.

 • Paradisstien (kantet med paradisæbletræer) mellem Egearealet og det store centrale fællesareal.

 • Tyrestensarealet ved indgangen til skoven ved Skolekrogen 54 og 56A (matr.nr. 1bx). Arealets navn knytter sig til formen på den store sten, som blev hentet fra skoven i forbindelse med anlægget af arealet i midten af 1980-erne. Samtidig knytter det forbindelse til Tyrestationen Kollekolle (lå der, hvor der nu er kursuscenter).

 • Forbindelsesstier (a) mellem vejene, (b) mellem fællesarealerne og (c) fra Gartnerkrogen til skoven.

 • På de fleste af arealerne findes borde-bænke. Fællesarealerne vedligeholdes af en gartner, hvis opgaver anvises af bestyrelsen. Vedligeholdelsen omfatter græsslåning, beskæring af buske og træer, rensning af bedene m.v.

Gartner: Se Fællesarealer.

Genbrugsplads
Affald, hvis grundmaterialer kan genbruges, afleveres på Kommunens genbrugsplads, Ballerupvej 75. Her findes der containere til mange forskellige slags affald, og Kommunens folk tager imod farligt affald.

Generalforsamling: Se Grundejerforening.

Grundejerforening
Alle grundejere i området er medlemmer af Grundejerforeningen Kollekolleparken, idet medlemskab er pligtigt i henhold til de deklarationer, som er tinglyst på ejendommene. Foreningen er stiftet den 29. oktober 1970 i forbindelse med udstykningen af området.

Området omfatter vejene Gartnerkrogen, Skolekrogen, Tornekrogen samt Brådervej 1-13 (ulige numre) og LI. Værløsevej 94-116 (lige numre). Med sine i alt 245 medlemmer er Grundeejerforeningen en af de største grundejerforeninger i Værløse.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i oktober. Indkaldelse fordeles til medlemmerne senest tre uger før generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen tilgår alle medlemmer som bilag til en rundskrivelse. Se også under Bestyrelse og Kontingent.

 

Hastighed: Se Veje.

Haveaffald
Kommunen tilbyder afhentning af komposterbart haveaffald. Haveaffaldet samles i bundter og/eller papirsække og anbringes ved vejen (må ikke stilles ud tidligere end dagen før afhentningen). Tilbuddet annonceres i lokalaviserne i foråret. Henvendelse til Kommunen. Se også Storskrald. Man kan tillige anvende kommunens genbrugsplads til formålet.

Haveredskaber
Man skal tage hensyn til de andre beboere i området, når man bruger redskaber med motor, for eksempel plæneklipper, hækkeklipper, sav eller grenkværn. Hvad man selv opfatter som nyttigt og hyggeligt arbejde, kan virke som en plage for andre, ikke mindst i sommertiden, hvor det er vejr til at opholde sig ude. Grundejerforeningen har hidtil undgået at fastsætte tidsregler for brugen af støjende redskaber. Dette forudsætter, at medlemmerne tager hensyn til hinanden.

Havevanding: Se Vanding.

Hegn
Mod veje i området må der kun etableres levende hegn. Bestemmelser om hegn findes i den deklaration, der er tinglyst på ejendommene. I tvivlstilfælde bør bestyrelsen kontaktes. Tilladelse er givet til ejendomme ved Kollekollevej og Skovlinien.

Historie
I slutningen af 1960-erne blev arealet udstykket og købt af det velanskrevne byggefirma Johan Christensen & Søn med henblik på opførelse af parcelhuse. Bebyggelsen af størstedelen af grundene foregik i årene omkring 1970. I midten af 1980-erne blev de resterende grunde på Skolekrogen (lige numre) bebygget. Bebyggelsen har en parklignende karakter (jfr. dens navn), og dette søges blandt andet fastholdt gennem den deklaration, der er tinglyst på ejendommene. Grundejerforeningen har i 1995 udgivet et historisk skrift, som kan ses på foreningens hjemmeside.

Hunde
Hunde bør kun færdes på veje, stier og fællesarealer, hvis de føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. I den såkaldte Hundeskov (skoven ved Skolekrogen/Skovlinien) må hunde løbe uden snor, jf. skiltning herom på stedet. Hundes gøen bør søges begrænset mest muligt.

Hundeejerne skal opsamle hundenes efterladenskaber, f.eks. ved anvendelse af plastikposer, og tage dem med hjem til egen affaldssæk.

Husnumre
Husene skal være mærket med mindst et tydeligt husnummer, der let kan ses ude fra vejen. Det er vigtigt, at man hurtigt og sikkert kan finde frem til de enkelte huse, også i den mørke tid.

Hybridnet: Se Kabel-tv

Hække: Se Bevoksning. Desuden omtales hække i de tinglyste deklarationer.

Indbrud
Indbrud, indbrudsforsøg og hærværk forekommer desværre lejlighedsvis i området. Et fælles træk ved mange af de gennemførte indbrud er, at der er skaffet adgang ved at knuse en rude på husets bagside eller ved at brække en dør op. Hændelser som disse skal straks meldes til politiet. Politiet har bedt om at blive kaldt straks på 112 i tilfælde af afværgelse af indbrudsforsøg eller mistænkelig adfærd. Dette har vist sig effektivt med hensyn til hurtig pågribelse og afværgelse.

Desuden anmoder bestyrelsen om at blive orienteret med henblik på at kunne følge udviklingen. Husk også at melde eventuel opklaring af sådanne forhold.

Aktiv naboovervågning (se under Nabohjælp) og opmærksomhed over for fremmede i området er vigtig. Se også Nabohjælp og Sikring.

Institutioner
I grundejerforeningens område ligger en børnehave, "Børnehaven Kollekolle", Tornekrogen 64.  Børnehaven er medlem af Grundejerforeningen. I tæt nærhed (på den østlige side af Skovlinien) ligger børnehuset Skovstjernen og fritidshjemmet Lillestjernen (tidligere "Egeskolen"). Nærmeste almindelige folkeskole er "Syvstjerneskolen", Skovløbervangen 1, der også har tilknyttet en miniklub.

Kabel-tv
TDC har anlagt et kabel-TV-net (hybridnet) i hele området. Tilslutning sker ved henvendelse til YouSee.

Kasserer
Grundejerforeningens kasserer varetager den økonomiske administration, herunder opkrævning af kontingent. Kassereren disponerer over foreningens aktiver i henhold til fuldmagt fra bestyrelsen. Se desuden under Bestyrelse.

Knallerter: Se Cykling.

Kollekolle
Området er opkaldt efter den gård (senere tyrestation), som lå der, hvor nu kursusejendommen Kollekolle ligger.

Kontingent
Kontingentet til Grundejerforeningen fastsættes af den ordinære generalforsamling i oktober og skal betales snarest herefter. Ved betalingen skal benyttes Pengeinstitutternes Betalingsservice. Kontingentet dækker foreningsåret 1. september til 31. august.

Legepladser: Se Fællesarealer.

Lysregulering
Kommunen har for nogle år siden undersøgt, om der var tilstrækkeligt grundlag for etablering af lysregulering i krydset, hvor Skolekrogen munder ud i Kollekollevej, og det er etableret og indviet 3. april 2009.

Mosegrise
Flere parceller i området har fra tid til anden været plaget af mosegrise. Det drejer sig navnlig om grundene langs volden ved motorvejen, det vil sige den nye side af Skolekrogen. Men også på flere grunde på den gamle side af Skolekrogen - og på enkelte andre grunde i området - har der været problemer.

Nabo-hjælp (nabo-overvågning)
I grundejerforeningens rundskrivelser og ved foreningens generalforsamlinger er det flere gange blevet understreget, at en aktiv overvågning er afgørende middel til at begrænse indbrud i husene i området. Mange medlemmer har opsat små mærker med teksten "Naboovervågning". Se også under Indbrud og Sikring.

 

Oplagring
Enhver form for oplagring, der frembyder et ubehageligt syn, giver lugtproblemer eller som på anden måde kan være til fare eller til gene for de omkringboende, skal undgås.

Papiraffald
Samles og anbringes i de containere, der er opstillet flere steder i Kommunen. De nærmeste containere står på Skovlinien ved Skovstjernen samt ved F24 tankanlægget og på Højlunds Vænge ved Gartnerkrogen.

Parkering
Parkering skal så vidt muligt ske på egen ejendom. Der skal være plads til to biler på hver grund. I følge færdselsloven må parkering eller standsning ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der kan opstå fare eller ulempe for andre. Særligt må standsning eller parkering ikke ske (a) på fortove, (b) mindre end 5 m fra kryds og udkørsler, eller (c) i eller ved vejsving.

I den ene side af vejen på Gartnerkrogen, Skolekrogen og Tornekrogen er afmærket parkeringsareal langs fortovet. Dette areal bør benyttes af beboere i - og gæster til - ejendommene på begge sider af vejen.

Parkering må ikke finde sted på vendepladserne for enden af de små tilkørselsveje. Parkering af store vogne (over 3.500 kg totalvægt) må ikke ske på vejene i området, men henvises til særlige pladser til dette formål. Campingvogne og andre påhængsvogne må ikke langtidsparkeres på vejene.

Pejs: Se Brændeovne.

Petanque-bane: Se Fællesarealer.

Plæner: Se fællesarealer.

Påhængsvogne: Se Parkering.

Q8/F24-tanken: Se Benzintank.

Regnskab
Grundejerforeningens årsregnskab fordeles til medlemmerne efter regnskabsårets afslutning 31. august sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i oktober, og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Ritavej

Tidligere navn på den del af den nuværende Kollekollevej, der går fra krydset ved Ballerupvej/Fiskebækvej til Syvstjerneskolen. Den i deklarationen nævnte "Ritavejs forlængelse" er således den del af Kollekollevej, som løber gennem grundejerforeningens område.

Rotter
Bestyrelsen er bekendt med, at der har været eller er omfattende problemer med rotter i området. Rotter bekæmpes i første omgang ved Kommunens foranstaltning, idet henvendelse sker til Kommunen, via kommunens hjemmeside. Kommunen udsender derefter folk til besigtigelse af evt. skade, men selve arbejdet med bekæmpelsen sker via ejendommens forsikring.

Rundskrivelser
I rundskrivelser ca. 3 gange om året orienterer bestyrelsen om aktuelle sager. I rundskrivelsen inden generalforsamlingen findes også indkaldelse til den årlige generalforsamling og i den efterfølgende referatet herfra. Rundskrivelserne omdeles af bestyrelsens medlemmer.

 

Sikring
Hold godt øje med fremmede i området.

 • Kontakt fremmede (selvfølgelig også for venligt at hjælpe dem på vej). Herved kan tyveknægtene få kolde fødder.

 • Anmeld underlige henvendelser ved døren til politiet. Modellen er denne: "Jeg skal tale med Peter. - Ingen her hedder sådan. - Nå, så må jeg være gået forkert." Formålet er at undersøge, om der er nogen hjemme.

 • Foretag fysisk sikring mod indbrud (låse, sikkerhedskæder, alarm o. lign.). Fjern nøglerne fra låsene. Nøglerne skal selvfølgelig være tilgængelige (blandt andet i nødstilfælde), men de bør ikke sidde klar til tyven, og det gælder såvel ude som inde.

 • Klip bevoksningen omkring huset (herunder især hækkene).

 • Benyt "Operation Mærkning". Henvendelse til politiet.

 • Sæt mærkaterne "nabo-overvågning" op på synlige steder.

 • Fotografer eller lav video-optagelse af indbo m.v. og lad fotos (eventuelt negativer) eller video opbevare hos andre.

 • Særligt ved ferie o. lign:
 • Hold naboerne underrettet ved længere fravær. Fortæl hvor længe I er væk og hvor I er. Giv dem et par telefonnumre, de kan ringe til, hvis der sker noget.

 • Afbestil aviserne.

 • Aftal Poste Restante med posthuset (gratis). Posten hentes på posthuset efter hjemkomsten.

 • Bed naboerne lægge affald i jeres affaldspose.

 • Lad være med at trække gardinerne for.

 • Bed naboerne gå rundt om huset jævnligt (mindst hver dag) og se, om alle døre er låst.

 • Aftal at græsset slås / sneen ryddes.

 • Få naboerne til at parkere i indkørslen/carporten en gang imellem.

 • Bed naboerne tømme postkassen og vareskabet (i Johan Christensen husene) hver dag. Der må ikke hænge reklamer og aviser i brevsprækken/postkassen.

 • Tilslut tænd/sluk-ure på nogle lamper i huset og evt. radio.

 • Tag telefonrøret af, så den virker optaget (koster kun lokaltakst et par minutter). Afbryd en eventuel telefonsvarer. Dette gælder hvis man har en fastnet telefon.

 • Tag batterierne ud af dørklokken.

 • Lad haveredskaber og træsko være ude. Og lad noget af opvasken stå. Så ser huset mindre forladt ud.

Vejledning om tyverisikring kan fås på politiets hjemmeside (link findes på foreningens hjemmeside). Se også Indbrud og Nabohjælp.

Skadedyr: Se Mosegrise og Rotter.

Skel
Skellene mellem ejendommene er markeret med skelpæle (lodretstående jernrør, hvis øverste ende er omtrentligt ved jordens overflade). Skellene mellem ejendommene og offentlige arealer og fællesarealer er markeret på tilsvarende måde. Der har desværre tidligere været eksempler på, at hegn, stensætninger og beplantninger er etableret uden for skellet. Sådanne etableringer kan blive krævet flyttet ind på egen ejendom.

Skilte: Se Numre (på husene) og Vejskilte.

Skole-egen
Egetræet på Egearealet. Oprindeligt kaldet Proprietær-egen. Plantet 1860. Fredet. Se også under Fællesarealer.

Snerydning
Ejere af ejendomme, som grænser til offentlig eller privat vej eller sti, skal rydde fortove ud for ejendommen og træffe foranstaltninger mod glat føre. Dette gælder også for veje og stier, hvorfra der ikke er direkte adgang til den pågældende ejendom.

Kommunen plejer - i det omfang det er muligt - at foretage rydning og glatførebekæmpelse på fortovene langs Kollekollevej og Skovlinien samt på alle vejene i grundejerforeningen. Dette indskrænker dog ikke grundejernes ansvar.

Er der udsigt til snevejr, bør man parkere på egen grund eller i de markerede parkeringsbaner. Det letter Kommunens rydningsarbejde.

Storskrald
Afhentning kan aftales med Kommunen. Afhentes første onsdag i hver måned. Aftales mindst en uge i forvejen. Genstandene anbringes ved vejen inden kl. 07.00 på afhentningsdagen (af hensyn til bebyggelsens udseende må affaldet ikke sættes ud tidligere end dagen før). Se også Haveaffald.

Støj
Støjende adfærd og støjende maskiner o. lign. i huse, haver og på fællesarealer bør begrænses af hensyn til de øvrige beboere i området. Se også under Haveredskaber.

Tornekrogen
Tidligere en del af LI. Værløsevej, der nu kun går til Skovlinien.

Trafik: Se Veje.

Træværk: Se Udseende.

Tyrestenen: Se Fællesarealer.

Udseende
Den deklaration, som er tinglyst på ejendommene i området, rummer ikke detaljerede regler vedrørende husenes udseende. Fra tid til anden har man på Grundejerforeningens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder drøftet holdningen til ændret farvesætning på træ- og/eller murværk. Her har holdningen overvejende været den, at de oprindelige farver bør fastholdes nogenlunde for at sikre bebyggelsens harmoniske udseende.

Vanding
I tørre somre fastsætter Kommunen regler for begrænsning af vandforbruget til havevanding. Regnvand kan med fordel opsamles i en vandtønde til brug ved havevanding.

Vedligeholdelse
Medlemmerne er ansvarlige for, at de enkelte ejendomme fremtræder ryddeligt og i en ordentlig stand, så de fremtræder pænt og i overensstemmelse med områdets helhed.

Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter findes på foreningens hjemmeside.  

Veje
Det henstilles kraftigt til medlemmerne at køre særdeles forsigtigt på vejene i området, idet disse i praksis også benyttes som legeplads for både store og små børn. Biler bør ikke køre hurtigere end 30 km/t. Det har tidligere ved flere lejligheder været drøftet på generalforsamlinger at søge etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Forslag herom har ikke kunnet samle flertal. Vejene vedligeholdes af Furesø kommune.

Vejskilte
Områdets vejskilte er offentlige, og de er opsat af og vedligeholdes af Kommunen.